مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مریم صاحباری, همایون الهی
کلیدواژه ها : نقرس مزمن - آرتریت روماتوئید - کریستال اسيداوريك
: 13785
: 24
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: نقرس چند مفصلي مزمن بيماري شايعي نيست و گاهي تشخيص آن از نظر دور مي ماند و با آرتريت روماتوئيد (RA) اشتباه مي شود.هدف: مطالعه به منظور تعيين مشخصات بيماران مبتلا به نقرس مزمن (چند مفصلي) انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران مبتلا به نقرس چند مفصلي كه در سال هاي 1377 تا 1385 براي اولين بار به بيمارستان قائم مشهد مراجعه نمودند، انجام شد. اثبات بيماري بر اساس معيارهاي بين المللي نقرس بود. بيماران با تورم كم تر از چهار مفصل از مطالعه حذف شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي ارائه شدند.يافته ها: 18 بيمار در اين مدت مراجعه داشتند. در %4/44 بيماران ابتلاي مفاصل توزيع كاملاً مشابه با آرتريت روماتوئيد داشت. در مايع مفصل 2 بيمار، همزمان كريستال اسيد اوريك و پيروفسفات كلسيم يافت شد. نماي تومور كاذب در محل توفوس در يك بيمار و تاندنيت آشيل يك طرفه در 2 بيمار وجود داشت. %61 بيماران بيماري هاي ايسكميك قلبي، %50 افزايش تري گليسريد، %39 نارسايي كليه و %2/22 ديابت داشتند.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه تابلوي باليني بيماري نقرس پيشرفته مي تواند با آرتريت روماتوئيد اشتباه شود. بنابراين، در بيماران آرتريت چند مفصلي مزمن توجه بيش تر به تشخيص نقرس ضرورت دارد.